Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Lorch Schweißtechnik GmbH, Auenwald

§ 1 Algemene bepalingen

(1) Al onze leveringen, diensten en offertes zijn uitsluitend gebaseerd op deze Algemene voorwaarden (AV) Zij maken integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten, die wij met onze partners (hierna: “klanten”) sluiten met betrekking tot door ons aangeboden leveringen of diensten.

(2) Algemene voorwaarden van de klant worden alleen dan onderdeel van de overeenkomst, indien wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt altijd, bijvoorbeeld ook als wij, op de hoogte zijnde van de algemene voorwaarden van de klant, zonder voorbehoud aan hem leveren.

(3) Onze AV zijn alleen van toepassing indien de klant een ondernemer (§ 14, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Burgerlijk wetboek])), publiekrechtelijke juridische persoon of een publiekrechtelijk fonds is.

(4) Individuele, in individuele gevallen met de klant gemaakte afspraken (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben altijd voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Behoudens tegenbewijs, wordt de inhoud van dergelijke overeenkomsten geregeld door een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging.

(5) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die de klant ons na het sluiten van de overeenkomst moet doen toekomen (bv. vaststelling van termijnen, melding van gebreken, verklaring van herroeping of verkorting) zijn alleen rechtsgeldig in tekstvorm.

(6) De klant neemt er kennis van dat wij gegevens uit de contractuele relatie verwerken zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met het oog op de afhandeling van de overeenkomst, en dat wij ons het recht voorbehouden om de gegevens door te geven aan door ons ingeschakelde dienstverleners, voor zover nodig voor uitvoeren van de overeenkomst. In dat verband verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaring op onze homepage.

§2 Offerte en sluiten van de overeenkomst

(1) Al onze offerten zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zij bindend zijn of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten. Wij kunnen bestellingen of opdrachten aanvaarden door binnen veertien dagen na ontvangst een opdrachtbevestiging te sturen. Technische beschrijvingen en andere details in offerten, brochures en andere gegevens zijn aanvankelijk evenmin bindend.

(2) De inhoud van de contractuele zaak is vastgelegd in de bestelling en in onze opdrachtbevestiging. Details worden geregeld in de functionele specificatie, voor zover die met ons schriftelijk en bindend is overeengekomen.

(3) Veranderingen in en aanvullingen op de getroffen overeenkomsten, inclusief deze AV, zijn alleen rechtsgeldig in schriftelijke vorm. Met uitzondering van directieleden en procuratiehouders is ons personeel niet gerechtigd tot het maken van hiervan afwijkende, mondelinge afspraken. Om aan het vereiste van schriftelijke vorm te voldoen, zijn mededelingen via facsimile of e-mail afdoende.

(4) Wij behouden ons onbeperkt titel en auteursrechten voor met betrekking tot alle door ons gemaakte offerten en kostenramingen, evenals tot ter beschikking van de klant gestelde tekeningen, illustraties, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen en andere documenten en hulpmiddelen. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag de klant deze voorwerpen niet als zodanig en ook niet inhoudelijk voor derden toegankelijk maken, aan hen bekendmaken, zelf of via derden gebruiken of verveelvoudigen. Op ons verlangen moet hij deze voorwerpen volledig aan ons teruggeven en eventueel aangemaakte kopieën vernietigen, als hij ze niet meer nodig heeft voor in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening of wanneer onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Daarop uitgezonderd is het elektronisch opslaan van ter beschikking gestelde gegevens als back-up.

(5) Hetzelfde geldt, indien de bestelling afwijkt van onze eerder afgegeven offerte. Een overeenkomst komt tot stand met de schriftelijke opdrachtbevestiging en zeker niet later dan wanneer wij beginnen met leveren of gereedhouden van de goederen. Transmissie door gegevensoverdracht is voldoende voor het voldoen aan de eis van schriftelijke vorm volgens deze paragraaf. Gegevens zoals bedoeld in paragraaf 1 en publiekelijke aankondigingen van ons worden alleen onderdeel van de overeenkomst, als wij daar uitdrukkelijk aan refereren in onze opdrachtbevestiging.

(6) Wij hebben het recht om in onze bevestiging, specificaties, soorten, hoeveelheden, levertijden en termijnen aan de feitelijke mogelijkheden aan te passen. Dergelijke wijzigingen gelden als overeengekomen, als de klant er niet terstond na ontvangst van de opdrachtbevestiging bezwaar tegen aantekent, de wijziging redelijk is voor de klant, daarbij de belangen van beide partijen in aanmerking nemend, en indien instemming met de wijziging redelijkerwijze mag worden verwacht.

§3 Prijzen en betaling

(1) De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestigingen vermelde leveromvang. Extra of speciale diensten worden apart berekend. Onze prijzen zijn in euro's, exclusief verpakking, BTW, in het geval van export invoerrechten en accijnzen evenals leges en andere officiële heffingen.

(2) Rekeningen moeten binnen 30 dagen na uitsteldatum zonder aftrek worden betaald, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. Voor tijdigheid van de betaling geldt de datum waarop het bedrag zonder voorbehoud op onze rekening is bijgeschreven. Betaling per cheque wordt niet geaccepteerd.  Indien de klant niet op of vóór de vervaldag heeft betaalt, dan zal hij zonder verdere aanmaning in verzuim zijn. Over op openstaande bedragen wordt rente berekend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften; het recht om hogere rente en onkosten te verhalen blijft voorbehouden. Bovendien hebben wij het recht om alle leveringen en diensten op te schorten totdat volledig is betaald.

(3) Wij behouden ons het recht voor na sluiten van de overeenkomst prijzen aan te passen in het geval van wijzigingen in de kosten van de materialen, verbruiksgoederen en lonen en salarissen, die wij in onze berekeningen hebben gebruikt.

(4) Verrekenen met tegenvorderingen van de klant of het inhouden van betalingen wegens dergelijke vorderingen is alleen toegestaan, behoudens het retentierecht van de klant volgens § 6 d), indien de tegenvorderingen onbetwist zijn of wettelijk zijn vastgesteld.

(5) Mocht, na het sluiten van de overeenkomst, blijken dat onze betalingsvordering door onvermogen van de klant om te betalen in gevaar komt, of indien de klant in gebreke blijft met betaling van de koopprijs van eerdere bestellingen, dan hebben wij het recht om de prestatie te weigeren totdat de klant de betaling heeft verricht of daarvoor een zekerheid heeft gesteld. De klant kan geen rechten afleiden uit onze gerechtigde weigering om te presteren. Als, na een desbetreffende aanmaning, de betaling niet binnen 12 werkdagen wordt verricht of de zekerheid niet binnen 12 werkdagen wordt gesteld, dan zijn wij gerechtigd ons uit de overeenkomst terug te trekken en schadevergoeding te eisen in plaats van prestatie.

§4 Levering en levertermijn

(1) Leveringen vinden plaats ex-fabriek Auenwald. Onze schriftelijke opdrachtbevestiging, eventueel in samenhang met een functionele specificatie indien er een schriftelijk door ons is aanvaard, is bepalend voor de inhoud en omvang van onze leveringsverplichting.

(2) Tenzij anderszins blijkt uit de overeenkomst of uit deze AV, zijn de begrippen en definities van de INCOTERMS 2010 van toepassing.

(3) De klant heeft het recht wijzigingen te verlangen in de contractuele zaak, op voorwaarde dat hij de daaruit voortvloeiende kosten en levertermijnoverschrijdingen aanvaardt. In ieder geval wordt een wijziging van het project slechts geacht te zijn overeengekomen indien en wanneer daarvoor een schriftelijke wijzigingsovereenkomst is gesloten.

(4) Wij zijn alleen gerechtigd tot uitvoeren van gedeeltelijke leveringen en verlenen van diensten in gedeelten als dat redelijk is voor de klant en op voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met diens rechtmatige belangen, dat levering van de overige bestelde goederen is gewaarborgd en dat het de klant geen aanzienlijke extra moeite of kosten berokkent (tenzij wij ons bereid verklaren deze kosten te dragen).

(5) In beginsel worden levertijden en -termijnen overeengekomen onder voorbehoud van medewerking van de klant in overeenstemming met de overeenkomst. Het nakomen van onze prestatieverplichting veronderstelt dat de door vooraf door de klant te betalen bedragen zijn betaald of zekerheden zijn gesteld. Zolang dit niet het geval is, kunnen we onze prestaties achterhouden. De klant kan geen rechten afleiden uit ons gerechtigde achterhouden. De regelingen in deze paragraaf zijn vooral ook van toepassing, indien de klant in verzuim is met een eerdere betaling.

(6) Wij zijn niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering, indien het gevolg van overmacht of andere gebeurtenissen (bv. operationele verstoringen van allerlei aard, moeilijkheden bij de aankoop van materialen en energie, vertragingen in het vervoer, stakingen, wettige uitsluitingen, gebrek aan mankracht, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke officiële goedkeuringen, officiële maatregelen of het niet, onjuist of te laat leveren door leveranciers), die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of het verlenen van de diensten in belangrijke mate bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet tijdelijk van aard is, zijn wij gerechtigd ons uit de overeenkomst terug te trekken. Eventueel reeds door de klant betaalde bedragen of gestelde zekerheden zullen onmiddellijk terug worden vergoed of gegeven. Bij hindernissen van tijdelijke aard worden de levertermijnen verlengd of worden de levertijden uitgesteld voor de periode van de belemmering, plus een redelijke aanlooptijd. Wij zullen de klant onverwijld informeren over moeilijkheden met levering. Indien het, ten gevolge van de vertraging, niet meer redelijk is voor de klant om de levering of diensten in ontvangst te nemen, kan hij uit de overeenkomst terugtreden door middel van een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan ons.

(7) Of er sprake is van vertraging in levering wordt bepaald op basis van de wettelijke voorschriften. Maar in alle gevallen dient de klant een aanmaning te sturen. In geval van verzuim is de schadevergoeding van de klant beperkt tot 0,5 % voor elke voltooide week van verzuim, doch maximaal 5 % van de prijs voor dat deel van de levering, mits de klant het aannemelijk kan maken dat hem als gevolg daarvan schade is berokkend. Dit heeft geen invloed op § 8, lid 1. De klant kan ons bovendien in tekstvorm een redelijke termijn van respijt stellen, die minstens 15 werkdagen moet bedragen. Na vruchteloos verstrijken van de termijn van respijt, is hij dan gerechtigd door middel van een schriftelijke verklaring uit de overeenkomst terug te treden. Een schadeloosstelling in plaats van leveren van de prestatie is beperkt tot de typisch voor de overeenkomst voorzienbare schade. De hierboven vermelde regelingen zijn overeenkomstig van toepassing gedeeltelijke leveringen en verlenen van diensten in gedeelten.

(8) Aanspraken van de klant op grond van uitsluiting van de prestatieplicht en wegens een hindernis in de dienstverlening ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn, met uitzondering van de gevallen van § 8, lid 2, beperkt tot de typisch voor de overeenkomst voorzienbare schade. Hetzelfde geldt, wanneer de dienst slechts gedeeltelijk wordt verleend.

§5 Plaats van handeling, verzending, verpakking, risico-overdracht en ontvangst

(1) Plaats van handeling voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is de maatschappelijke zetel van de maatschappij in Auenwald, tenzij anderszins overeengekomen. Als wij ook verantwoordelijk zijn voor inbedrijfstelling, dan is de plaats van handeling de plaats waar de inbedrijfstelling moet worden verricht. Indien aanvaarding is vereist, is die bepalend voor de risico-overdracht. Aanvaarding dient plaats te vinden op de overeengekomen datum, dan wel nadat wij hebben medegedeeld dat wij gereed zijn voor aanvaarding. De klant mag aanvaarding alleen weigeren in het geval van een wezenlijk gebrek.

(2) De manier van verzenden en verpakken is onderhevig aan ons plichtsgetrouw oordeel. De kosten van verzenden en verpakken komen voor rekening van de klant.

(3) Bij een netto waarde van minder dan 50 euro rekenen wij administratiekosten van 15 euro, plus porto en verzendkosten.

(4) Het risico gaat over op de klant uiterlijk op het moment van overhandiging (waarbij het begin van de laadprocedure bepalend is) van de te leveren goederen aan de expediteur, vervoerder of andere voor verzending aangewezen derde partij. Dat geldt ook in het geval van gedeeltelijke leveringen of wanneer wij tevens verantwoordelijk zijn voor andere diensten (verzending of inbedrijfstelling).

(5) Als er vertraging optreedt in de verzending of aanvaarding om redenen, waar wij niet verantwoordelijk voor zijn, dan gaat het risico over op de klant op de dag dat wij melden gereed te zijn voor verzending respectievelijk aanvaarding. Hetzelfde geldt, als de klant te laat is met de aanvaarding.

(6) Indien de klant met het afroepen, in ontvangst nemen of afhalen van de goederen in gebreke blijft of indien hij daarvoor verantwoordelijk is of de verzending of levering wenst uit te stellen, hebben wij het recht om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bv. opslagkosten) te eisen, te beginnen bij het verstrijken van de levertermijn of, wanneer er geen levertermijn is afgesproken, bij kennisgeving dat de goederen gereed zijn voor verzending. De kosten moeten worden betaald, ongeacht of de goederen bij ons dan wel bij derden worden opgeslagen. Wij behouden ons het recht voor om hogere schade te aan te tonen en uitgebreidere of andere vorderingen in te stellen; de kosten moeten echter worden verrekend met uitgebreidere geldvorderingen. De klant behoudt het recht om te aan te tonen, dat ons geen of aanzienlijk minder schade is berokkend.

(7) Eventueel in het kader van onze bestaande verzekeringsdekking verkregen verzekeringsuitkeringen zullen wij aan de klant doorgeven, op voorwaarde dat de verzekeraar ons de uitkering al heeft betaald. Wij zijn echter niet verplicht een verzekeringspolis af te sluiten of in stand te houden. Indien de klant er ons schriftelijk om verzoekt, zullen wij nagaan of en in hoeverre door de klant beschikbaar gestelde zaken en/of onze goederen door bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen worden gedekt c.q. op zijn kosten verzekeringsdekking regelen tegen de door hem schriftelijke genoemde risico's.

(8) De zending wordt door ons tijdens vervoer verzekerd.

(9) Vervoers- en wegwerpverpakkingen worden niet door ons teruggenomen.

 

§6 Materiële gebreken

Wij zijn als volgt aansprakelijk voor materiële gebreken:

a) Alle onderdelen of diensten die een materieel gebrek vertonen, worden naar onze keuze kosteloos gerepareerd, vervangen of opnieuw geleverd, voor zover de oorzaak van het gebrek reeds bestond op het moment van de risico-overdracht.

b) Vorderingen tot herstel of vervangende levering verjaren twaalf maanden na de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn; hetzelfde geldt voor terugtrekken en prijsverlaging. Die termijn geldt niet:

 • indien in §§ 438, lid I, nr. 2, BGB, (inzake gebouwen en materialen voor gebouwen) en 634 a, lid 1, nr. 2, BGB, (inzake constructiefouten) in langere termijnen wordt voorzien,
 • in geval van moedwil,
 • in geval van bedrieglijk verzwijgen van het gebrek, en
 • in geval van niet voldoen aan de kwaliteitsgarantie.

Vorderingen van de klant tot vergoeding van kosten op grond van § 445a, BGB, (verhaal op de verkoper) verjaren eveneens twaalf maanden na de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn, voor zover de laatste overeenkomst in de toeleveringsketen geen aankoop van consumptiegoederen behelst. De wettelijke bepalingen betreffende opschorting van het verstrijken, opschorting en hervatting van de termijnen blijven onverminderd van kracht.

c) De geleverde zaken dienen na levering aan de klant of aan een door de klant aangewezen derde onverwijld zorgvuldig te worden geïnspecteerd. Zij worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd met betrekking tot zichtbare gebreken en andere gebreken die bij een onmiddellijk en zorgvuldig onderzoek herkenbaar zouden zijn geweest, tenzij wij binnen zeven werkdagen na levering een kennisgeving van gebreken in tekstvorm ontvangen. Bij andere gebreken worden de geleverde goederen geacht door de klant te zijn goedgekeurd, indien wij niet binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek aan het licht is gekomen, omtrent de gebreken worden ingelicht; indien het gebrek bij normaal gebruik voor de klant reeds op een eerder tijdstip herkenbaar was, is dat eerdere tijdstip echter bepalend voor de aanvang van de mededelingstermijn. Op ons verzoek moet een gereclameerd artikel franco aan ons geretourneerd.

d) In het geval van reclames uit hoofde van gebreken, mag de klant slechts betalingen inhouden in redelijke verhouding tot de gebreken, die zich hebben voorgedaan. Na verjaring van de aanspraken, heeft de klant geen inhoudingsrecht meer. Als de reclame onterecht blijkt te zijn, dan hebben wij het recht van de klant vergoeding van de ons ontstane kosten te verlangen, tenzij de klant niet kon herkennen, dat er geen sprake van een gebrek was.

e) In het geval van materiële fouten in geleverde goederen hebben wij binnen een redelijke termijn en naar onze keuze het recht en de verplichting tot herstel of vervangende levering. De kosten die noodzakelijk zijn voor de remedie, in het bijzonder vervoers-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover de kosten niet hoger uitvallen door het feit dat de goederen na levering naar een andere plaats dan de plaats van commerciële aanwezigheid van de klant zijn gebracht of door het feit dat wij onze diensten op die andere plaats moeten verlenen. Vorderingen van de klant tot vergoeding van kosten op grond van § 445a, BGB, (verhaal op de verkoper) zijn uitgesloten als de laatste overeenkomst in de toeleveringsketen geen aankoop van consumptiegoederen behelst. Vervangen onderdelen worden ons eigendom. In het geval van herstelwerkzaamheden hebben wij de keuze die bij de klant ter plaatse te verrichten dan wel in een van onze fabrieken. Als de herstelwerkzaamheden in een van onze fabrieken worden verricht, dan moet de klant de gebrekkige goederen naar de door ons genoemde fabriek (laten) vervoeren. Indien er inderdaad sprake is van een gebrek, komen de kosten voor de herstelwerkzaamheden voor onze rekening, zoals en voor zover in de wet voorzien.

f) Als de herstelwerkzaamheden niet slagen, dan kan de klant – ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding in overeenstemming met punt 9 – uit de overeenkomst terugtreden of op de betaling minderen. Vaststellen van een termijn en uitoefenen van het recht om uit de overeenkomst terug te treden of de aankoopprijs te verlagen, vereisen elk een verklaring in tekstvorm.

g) Aanspraken kunnen niet worden gemaakt om reden van slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen gesteldheid, onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of bij schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden,  ongeschikte bouwgrond of als gevolg van bijzondere externe invloeden waar niet in de overeenkomst is voorzien, en in het geval van niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien er door de klant of derden onjuiste wijzigingen worden aangebracht of onjuiste (de)montage- of herstelwerkzaamheden worden verricht, dan kunnen er evenmin aanspraken om reden van gebreken en daaruit voortvloeiende gevolgen worden gemaakt.

h) Gebruikelijke afwijkingen in kleurtinten, afmetingen, gewichten of kwaliteit zijn geen gebreken in het geleverde artikel.

i) Wettelijke regresrechten van de klant jegens ons zoals voorzien in § 445 a, BGB, (verhaal op de verkoper) bestaan slechts in zoverre de klant met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke aanspraken op grond van gebreken.

j) Aanspraken van de klant op schadevergoeding op grond van materiële gebreken is uitgesloten, tenzij anderszins bepaald in § 8, lid 2. De hierboven vermelde regelingen houden geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant in. Verdergaande of andere dan in deze paragrafen geregelde aanspraken van de klant jegens ons op grond materiële gebreken zijn uitgesloten.

§7 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten, gebreken in titel

(1) In het kader van deze § 7 waarborgen wij, dat de geleverde goederen niet zijn bezwaard met industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden. Elke partij in de overeenkomst moet de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, als hij wordt aangesproken op schending van dergelijke rechten.

(2) Wijzigingen aanbrengen in onze goederen en aanbrengen van karakteristieken van derden is niet toegestaan.

(3) Bij de uitvoering van een opdracht (constructie of dergelijke) volgens specificaties, ontwerpen of instructies van de klant, is alleen de klant verantwoordelijk voor het feit dat hij recht heeft op onbeperkt commercieel gebruik of exploitatie van alle industriële eigendomsrechten die zijn specificaties, ontwerpen of instructies inhouden. Indien uitvoeren van een opdracht volgens de specificaties van de klant, enz., inbreuk maakt op de industriële eigendomsrechten van derden, of indien dit een etiketteringsverplichting schendt, verplicht de klant zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle aanspraken op schadevergoeding, vergoeding van kosten en/of vergoeding van daaruit voortvloeiende kosten door derden.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schadeloosstelling als gevolg van schuldigheid

(1)  Tenzij anderszins geregeld in deze AV, zijn aanspraken van de klant op schadeloosstelling, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens schending van (1) verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verplichting en onrechtmatige daad, uitgesloten.

(2)  Dat geldt niet bij aansprakelijkheid als volgt:

 • op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving,
 • in geval van moedwil,
 • bij grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers of verwezenlijkingskrachten,
 • in geval van bedrog,
 • bij niet honoreren van een aanvaarde waarborgstelling,
 • wegens door schuld ontstaan dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, of
 • wegens het schuldig schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen.

De aanspraak op schadeloosstelling voor het schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot schade, die typisch is voor de overeenkomst en kan worden voorzien, tenzij er sprake is van een ander, hierboven genoemd geval.

(3)  De hierboven vermelde regelingen houden geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant in.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom op door onze geleverde goederen voor, totdat de klant aan al onze uit de zakelijke relatie voortkomende vorderingen, inclusief vorderingen, die in de toekomst zullen ontstaan op grond van overeenkomsten die tegelijkertijd of later worden gesloten, heeft voldaan. Dat geldt ook, wanneer vorderingen in een lopende rekening zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend. De klant is verplicht de geleverde goederen met zorg te behandelen en te onzen gunste te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's (brand, water, storm, diefstal). Als er onderhouds- of inspectiewerkzaamheden moeten worden verricht, dan moet de koper dat tijdig, op eigen kosten, (laten) doen.

(2) Totdat alles volledig is betaald, heeft de klant altijd de verplichting ons op verzoek uitgebreide informatie over de goederen te verschaffen. Voor zover en zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag de klant de geleverde goederen niet zonder onze schriftelijke toestemming als zekerheid overdragen of verpanden. Onze voorafgaande, schriftelijke toestemming is vereist voor het aangaan van financieringsovereenkomsten (bijvoorbeeld leasing), die overdracht van onze voorbehoudsrechten omvatten, tenzij de financierende instelling in de overeenkomst wordt verplicht het ons toekomende deel van de koopprijs rechtstreeks aan ons te betalen.

(3) De klant heeft de verplichting ons omgaand schriftelijk te informeren wanneer een derde beslag legt op de goederen of de goederen anderszins te gelde moeten worden gemaakt, de goederen worden beschadigd of vernietigd, de goederen verloren gaan of van bezitter veranderen of wanneer er een wijziging optreedt in het binnenlandse bedrijfsadres van de klant of in de locatie van de goederen.

(4) In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van wanbetaling, hebben wij het recht om – voor zover wettelijk vereist, eventueel na het stellen van een redelijke uitsteltermijn – uit de overeenkomst terug te treden en/of de goederen terug te nemen en te verkopen en de klant is dan verplicht de goederen op diens eigen kosten af te staan.

(5) Bij beslagleggingen en andere ingrepen door derden moet de klant ons onverwijld en op diens kosten schriftelijk informeren en ons medewerking verlenen bij onze tussenkomsten ter bescherming van onze rechten. Hetzelfde geldt wanneer de klant insolvent wordt, in het bijzonder wanneer een insolventieaanvraag wordt ingediend met betrekking tot zijn vermogen. Naast de derde partij is de klant aansprakelijk voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een beroep van derden overeenkomstig § 771, ZPO (Zivilprozessordnung [(WvBR) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering]).

(6) Een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure over het vermogen van de klant geeft ons het recht uit de overeenkomst terug te treden en onmiddellijke overhandiging van de goederen te verlangen.

(7) De klant heeft het recht om de goederen in de normale gang van zaken te verkopen of te verwerken. Eventuele verwerkingswerkzaamheden verricht hij dan voor ons, zonder dat daardoor voor ons verplichtingen ontstaan. Indien de voorbehoudsgoederen worden verwerkt, gecombineerd of vermengd met andere goederen, verwerven wij in beginsel een mede-eigendomsaandeel in de nieuwe zaak, namelijk, bij verwerking van de voorbehoudsgoederen, in verhouding van de waarde (= bruto factuurwaarde inclusief bijkomende kosten en belastingen) van de voorbehoudsgoederen tot de waarde van de nieuwe zaak, en bij combineren of vermengen van de voorbehoudsgoederen, in verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de waarde van de andere goederen. Zodra ons eigendom door vermenging of combinatie verloren gaat, draagt de klant het mede-eigendom pro rata aan ons over.

(8)  Hiermede draagt de klant alle uit de doorverkoop op een koper of op derden ontstane vorderingen aan ons over, inclusief alle bijkomende rechten en inclusief eventuele saldovorderingen uit opname in de rekening-courantverhoudingen en als zekerheid ook voor alle andere vorderingen uit de zakelijke relatie. Na de overdracht is de klant gemachtigd tot het innen van de aan ons overgedragen vorderingen. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor doorverkopen en innen in te trekken en de overgedragen vorderingen zelf te innen, indien de klant zijn contractuele verplichtingen jegens ons niet naar behoren nakomt.

§ 10 Informatie omtrent de Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG [Wet inzake de beslechting van consumentengeschillen])

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen in geschilbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie, zoals bedoeld in de Wet inzake de beslechting van consumentengeschillen.

§ 11 Slotbepalingen

(1) De rechten van de klant zijn niet overdraagbaar.

(2) De betrekkingen tussen ons en de klant zijn uitsluitend onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

(3) Jurisdictie voor alle geschillen, ook internationale jurisdictie, is gevestigd in de rechtbank van onze statutaire zetel Auenwald-Mittelbrüden; wij hebben echter ook het recht de klant te vervolgen voor zijn rechtbank met algemene jurisdictie. Verplicht van toepassingen zijnde wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.

(4) In het geval dat individuele bepalingen onwerkzaam zijn of indien de leveringsvoorwaarden hiaten bevat, wordt daardoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de onwerkzame bepaling wordt die werkzame bepaling overeengekomen, die in betekenis en bedoeling met de onwerkzame bepaling overeenkomt. In het geval van hiaten geldt die bepaling als overeenkomen, die in betekenis en bedoeling overeenkomt met hetgeen redelijkerwijs zou zijn overeengekomen, als men er van tevoren aan zou hebben gedacht.

 

Status: december 2018